นาย Jef Neve ศิลปินเปียโนของเบลเยียมเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตนพปฎลฯ
เอกอัครราชทูตหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยกับ Mr. Rudolf W. Strohmeier, DDG Research & Innovation คณะกรรมาธิการยุโรป

การประชุมครั้งแรกระหว่างคณะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำอาเซียน เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์และคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

การประชุมครั้งแรกระหว่างคณะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำอาเซียน เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์และคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

                การประชุมดังกล่าวมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2557 ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยการหารือสะท้อนเจตนารมณ์ของทั้งสองภูมิภาคในการมุ่งส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทบทวนสถานะล่าสุดของโครงการความร่วมมือและกระบวนการบูรณาการระดับภูมิภาคทั้งในมิติด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจการค้า และสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งวาระเร่งด่วนที่ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปในอนาคต

แหล่งที่มาข้อมูลและรูปภาพ – สำนักข่าวคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป วันที่ 27 ก.พ. 2557

ไทย