การประชุมครั้งแรกระหว่างคณะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำอาเซียน เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์และคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เยือนเบลเยียม

เอกอัครราชทูตหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยกับ Mr. Rudolf W. Strohmeier, DDG Research & Innovation คณะกรรมาธิการยุโรป

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 เอกอัครราชทูต นพปฎล คุณวิบูลย์ได้พบกับ Mr. Rudolf W. Strohmeier ตำแหน่ง Deputy Director-General Research Programmes, DG Research & Innovation คณะกรรมาธิการยุโรป พร้อมด้วยนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูต นายสุภาค โปร่งธุระ อัครราชทูตที่ปรึกษา น.ส.อุษา กัลลประวิทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) น.ส.อุรวัชร สุกแสงดาว เลขานุการเอก และ ดร. เจตสุมน ประจำศรี ผอ.ศูนย์การวิจัยไวแวกซ์มาลาเรีย มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสองฝ่ายหารือถึงโอกาสและลู่ทางในการขยายความร่วมมือระหว่างอียูกับไทย และกับอาเีซียน อาเซียน+3 ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัย โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การแำพทย์ การสาธารณสุข และโรคติดต่อ ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาและรับมือกับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการเชื่อมโยงตลาดร่วมและการย้ายถิ่นฐานของแรงงานและประชาชน รวมไปถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

IMG_9285 IMG_9276 IMG_9275 IMG_9272 IMG_9281

ไทย