การประชุม “โอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป” (Investment Opportunities for Thai Business in the European Union)
เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ในโอกาสการเข้าร่วมการประชุมระหว่างรอบ การเจรจาความตกลง FTA ไทย-สหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งแก่ประธานคณะมนตรียุโรป

 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 11.10 น. เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปแก่นาย Herman Van Rompuy ประธานคณะมนตรียุโรปที่สำนักงานประธานคณะมนตรียุโรป อาคาร Justus Lipsius กรุงบรัสเซลส์

 

DSC06057-1

ไทย