เที่ยวบินและการเดินทางเข้าออกสนามบินบรัสเซลส์ (Zaventem) ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2557
ถ้อยแถลงของไทยโดย นายธานี ทองภัคดี เอกอัคคราชทูต ประจำคณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ในการประชุม UNHCR Standing Committee สมัยที่ 59

ข้อแนะนำในการเดินทางไปภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

ไทย