ข้อแนะนำในการเดินทางไปภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา
ระเบียบการขอวีซ่าเชงเก้น

ถ้อยแถลงของไทยโดย นายธานี ทองภัคดี เอกอัคคราชทูต ประจำคณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ในการประชุม UNHCR Standing Committee สมัยที่ 59

   ออท. ธานี ทองภัคดี ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม UNHCR Standing Committee สมัยที่ 59 ระหว่าง วันที่ 4 – 6 มี.ค. 57 

speech1

speech 4

speech 3

speech 2

*****************

สนับสนุนข้อมูลโดย คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา

ไทย