ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในโครงการ EURAXESS Science Slam ASEAN 2014 ครั้งที่ 2
One month progress report of NCPO

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเริ่มมาตรการเข้มงวดบุคคลต่างด้าวที่ใช้สิทธิความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา และสิทธิอื่นๆ เช่น ผ.30 เข้า-ออกประเทศไทย ตามด่านชายแดนบ่อยครั้ง เพื่อขยายระยะเวลาการพำนักในไทย (visa runners)

         ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มใช้มาตรการจับกุมและผลักดันมิให้พวก visa runners ดังกล่าว เข้าประเทศไทยทุกกรณี

          ทั้งนี้สิทธิตามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา/สิทธิอื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากบุคคลต่างด้าวประสงค์จะเดินทางเข้าไทยเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ขอให้รับการตรวจลงตราที่ถูกประเภทก่อนการเดินทางเข้าไทยด้วย

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน ประกาศแจ้งเตือน

ไทย