แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปตรวจพระวรกาย ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 1
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปตรวจพระวรกาย ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 2

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเรียนข่าวสารและข้อมูลการดำเนินการของรัฐบาลเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ตามที่ปรากฏในแหล่งข่าวต่างๆ ดังนี้

  1. เบลเยียม

1.1     กระทรวงการต่างประเทศ เบลเยียมได้ออก Travel advice ไม่แนะนำให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเดินทางไปยังประเทศกีนี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน เพื่อจำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยว และได้ออกคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่ต้องอาศัยในพื้นที่ที่มีการแพร่ของเชื้อ โดยขอให้อยู่ภายใต้คำแนะนำและมาตรการด้านสาธารณสุขที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแจ้ง

1.2     สนามบินบรัสเซลส์ ระบุในเว็บไซต์ทางการ (www.brusselsairport.be) ว่าเจ้าหน้าที่ของ Saniport (Federal Airport Health Authority) มีมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับผู้โดยสารและจะทำลายสัมภาระและสิ่งของใดๆ ที่ปรากฏว่ามีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำการที่เบลเยียมบังคับใช้ข้อบังคับสาธารณสุขระหว่างประเทศ (International Health Regulations) 2005 ในจุดผ่านแดนทุกจุดของเบลเยียม ซึ่งถือเป็นการป้องกันภัยคุกคามด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และออกคำแนะนำการเดินทางสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานกรุงฟรีทาวน์ กรุงโคนาครี และกรุงมอนโรเวีย ให้ตรวจสอบข้อมูลกับเว็บไซต์ของ WHO และคำแนะนำการเดินทางของ กระทรวงการต่างประเทศ เบลเยียม

1.3     รายงานข่าวในสื่อต่าง ๆ ของเบลเยียม มีการรายงานในทิศทางเดียวกันว่า ในขณะนี้ยังไม่มีเหตุที่จะระงับเที่ยวบินจาก 3 ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินและบุคลากรทางการแพทย์ของเบลเยียมว่ามีข้อมูล ความรู้และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส ไม่ให้สามารถแพร่ระบาดไปยังเบลเยียมได้

1.4     สถาบันการแพทย์เขตร้อน (Institute of Tropical Medicine) ระบุในเว็บไซต์ทางการ (www.itg.be) ว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสออกนอกพื้นที่ โดยเฉพาะในยุโรปเนื่องจากมีระบบการเฝ้าระวังที่เพียงพอและบุคลากรทางการแพทย์ของเบลเยียมมีความตระหนักและเตรียมพร้อมรับมือกับไวรัสดังกล่าวเป็นอย่างดี และได้อ้างอิงคำแนะนำของ กระทรวงการต่างประเทศ เบลเยียมซึ่งขอให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยัง 3 ประเทศที่มีการแพร่ระบาดหลีกเลี่ยงการเดินทาง และให้ความรู้กับประชาชนด้านการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เช่น หลีกเลี่ยงการสัมผัส เลือด หรือของเหลวในร่างการของผู้ติดเชื้อหรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ต่าง ๆ เช่น ค้าวคาวและลิง รวมถึงสัตว์ที่เสียชีวิตแล้ว เป็นต้น

           2. ลักเซมเบิร์ก กระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก ยังไม่มีการออกคำแนะนำการเดินทางเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาแต่อย่างใด มีเพียงการอ้างอิงข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐบาลเบลเยียม เยอรมนีและฝรั่งเศส

ไทย