ประกาศเตือนภัยและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยกรณีเกิดภัยพิบัติในไอซ์แลนด์
งาน Essence of Thailand ครั้งที่ 9

ขอเชิญผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เขัารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU ในวันที่ 2 ก.ย. 2557

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชื่อผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 2 ก.ย. 2557 

1. น.ส. อภิลาวัณย์ อ๊อตวงษ์

2. นายพีร์ทัต สุทธินุ่น

3. นายพัฒนา จินดาปราณีกุล

4. นายธีระพล ชัยมงคลกานต์

5. นายไรวินท์ เกียรติกวานกุล

6. น.ส.จิตรชนามนท์ เดชฐนนพันธ์

7. น.ส.ธวัลพรรณ เพ็ชรปิ่นแก้ว

โดย สถานทูตฯ จะติดต่อแต่ละท่านเพื่อนัดหมายเวลาสะดวก

************************************

ไทย