คำกล่าวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ 29 สิงหาคม 2557
รายงานการจัดอันดับขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันจาก World Economic Forum (WEF) ประจำปี 2557-2558

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU

                        สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ IMEU ดังรายชื่อต่อไปนี้

และบุคคลสำรองกรณีมีผู้สละสิทธิ ตามลำดับ

 ๑. นายธีระพล ชัยมงคลกานต์

๒. นางสาวธวัลพรรณ เพ็ชรปิ่นแก้ว

๓. นางสาวอภิลาวัณย์ อ็อตวงษ์

 

************************

ไทย