เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบนาย Jean-Christophe Peterkenne, Director of Strategy and Development เมืองลีแอช (Liège)
เอกอัครราชทูตฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจเบลเยียมและแนวคิดด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับ CEO บริษัทค้าปลีก Delhaize

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบนาย Didier Rolin Jacquemyns กงสุลกิตติมศักดิ์ และเยี่ยมชมสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองลีแอช (Liège)

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557  เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ได้พบกับนาย Didier Rolin Jacquemyns กงสุลกิตติมศักดิ์ และเยี่ยมชมสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองลีแอช (Liège) และได้หารือเกี่ยวกับการให้บริการการตรวจลงตรา ณ เมืองลีแอชและโอกาสในการจัดกิจกรรมงานเทศกาลไทยเพื่อส่งเสริมอาหารและวัฒนธรรมไทยและ Thai Day เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และแสวงหาลู่ทางการค้าระหว่างไทยและเบลเยียมรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยที่ครอบคลุมการค้า วัฒนธรรมและศาสนาพุทธ ณ เมืองลีแอช

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองลีแอช ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 274, Rue Cote d’Or,B-4000 Liège, Belgium โทรศัพท์ : +32 04/254.48.60  โทรสาร : +32 04/254.24.15

ไทย