เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบนาย Didier Rolin Jacquemyns กงสุลกิตติมศักดิ์ และเยี่ยมชมสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองลีแอช (Liège)
เอกอัครราชทูตฯ พบกับเลขาธิการองค์การศุลกากรโลกและผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากรจากสถานทูตต่าง ๆ

เอกอัครราชทูตฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจเบลเยียมและแนวคิดด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับ CEO บริษัทค้าปลีก Delhaize

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เอกอัครราชทูต นพปฎล คุณวิบูลย์ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนาย Denis Knoops ตำแหน่ง CEO และนาย Tim Lammens ตำแหน่ง Vice President ด้าน Quality – Food Safety & Sustainability ของบริษัทค้าปลีก Delhaize เบลเยียมและลักเซมเบิร์ก และใช้โอกาสนี้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของเบลเยียมในมิติการค้าปลีกและแผนการบริหารงานของ บ. ค้าปลีก Delhaize ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคของชาวยุโรปที่ให้ความสำคัญกับการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป ซึ่งบริษัทค้าปลีก Delhaize ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า แรงงานและสิ่งแวดล้อมภายในห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า องค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนักในประเทศไทย จึงได้ทาบทามเชิญผู้แทนบริษัทค้าปลีก Delhaize เดินทางไปประเทศไทยในปี 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการไทย

IMG_3083IMG_3089

ไทย