แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 1 และ 2
October 8, 2014
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ฉบับที่ 5 และ ฉบับที่ 6
October 10, 2014

Partnership in Countering Human Trafficking

Thailand’s fight against human trafficking has taken combined effort from all related governmental agencies, the civil society, the academia, the private sector and non-profit organizations. The integrated effort has translated into deeper cooperation across all sectors leading to tangible progress in the year 2014. The following are notable partnerships which have helped strength Thailand’s anti- human trafficking efforts.

click here to view full statement

ไทย