ความก้าวหน้าและความร่วมมือในการจัดการเรื่องการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมง
พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดพุทธาราม

กงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ เมือง Larochette ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีผู้มาเข้ารับการบริการ 35 คน โดยเป็นผู้ที่มาทำหนังสือเดินทางจำนวน 22 คน

IMG_3065 IMG_3067 IMG_3069 IMG_3079

ไทย