ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในลักเซมเบิร์กแจ้งชื่อเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในลักเซมเบิร์ก
คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

ผลการสำรวจความเห็นแกนนำชุมชนต่อการเข้าร่วมประชุม ASEM 10 ของนายกรัฐมนตรี

               ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (The Researchers in Community Happiness Association – TRICHA) หรือมาสเตอร์โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างแกนนำชุมชนที่มีต่อการเดินทางเข้าร่วมการประชุม ASEM 10 ของนายกรัฐมนตรีที่ประเทศอิตาลี โดยใช้ตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 608 ชุมชน ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2557 พบว่าร้อยละ 70.4 ระบุว่าการเข้าร่วมการประชุมของนายกฯ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นในสายตาชาวโลก ร้อยละ 27.2 ระบุว่าภาพลักษณ์ดีเหมือนเดิม ร้อยละ 2.2 ระบุว่าไม่ดีเท่าเดิม ในขณะที่ร้อยละ 0.2 ระบุว่าภาพลักษณ์ตกต่ำลง

        เรื่องที่แกนนำชุมชนอยากเห็นประเทศไทยกับสมาชิก ASEM ร่วมลงทุนร่วมกัน มีดังนี้

 • ร้อยละ 75.5 ระบุการลงทุนด้านการศึกษาร่วมกัน
 • ร้อยละ 57.5 ระบุการลงทุนด้านเทคโนโลยี
 • ร้อยละ 50.5 ระบุการลงทุนด้านพลังงาน
 • ร้อยละ 47.8 ระบุด้านการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
 • ร้อยละ 46.5 ระบุการลงทุนด้านสาธารณสุข
 • ร้อยละ 42.1 ระบุด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 • ร้อยละ 38.4 ระบุการลงทุนด้านอาหาร

         เรื่องที่ต้องการให้กลุ่มประเทศสมาชิก ASEM สานต่อภายหลังการประชุมในครั้งนี้ มีดังนี้

 • ร้อยละ 71.4 ระบุปัญหายาเสพติด
 • ร้อยละ 64.6 ระบุความร่วมมือทางการค้า
 • ร้อยละ 62.7 ระบุปัญหาโรคระบาดและระบบสาธารณสุข
 • ร้อยละ54.8 ระบุปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
 • ร้อยละ 44.4 ระบุด้านสิทธิมนุษยชน
 • ร้อยละ 40.2 ระบุปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว
 • ร้อยละ 37.6 ระบุปัญหาผู้ลี้ภัย
 • ร้อยละ 35.4 ระบุปัญหาพื้นที่ตามแนวชายแดน
 • ร้อยละ 27.2 ระบุการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน      

       การสำรวจความคิดเห็นพบด้วยว่าภายหลังจากที่ได้เห็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงบทบาทในเวทีการประชุม ASEM 10 ฐานสนับสนุนของแกนนำชุมชนต่อ คสช.และรัฐบาล ในขณะที่ฐานสนับสนุนเคยอยู่ที่ร้อยละ 77.2 ในการสำรวจเมื่อปลายเดือนกันยายน 2557 และอยู่ที่ 89.0 ในช่วงต้นเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 93.3

ไทย