อียูออกนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H5N8
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประเทศหรือเมืองที่เป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ไทย