การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยวงสุนทราภรณ์
การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

การประชุม Thailand-Belgium Science, Technology and Innovation Forum ครั้งที่ 1

ข่าวสารนิเทศ

การประชุม Thailand-Belgium Science, Technology and Innovation Forum ครั้งที่ 1

                        สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม Thailand-Belgium Science, Technology and Innovation Forum ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 ก.พ. 2558 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยการประชุมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ของไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูตประจำเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก และนายกิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการ สวทน. ร่วมกล่าวเปิดการประชุม

                        เบลเยียมมีจุดแข็งคือความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและมีรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัยและเอกชนที่ส่งเสริมการต่อยอดผลการวิจัยในเชิงพานิชย์ในระดับแนวหน้า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จึงเห็นศักยภาพของการขยายความร่วมมือกับเบลเยียมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและเบลเยียมให้ครอบคลุมสาขาที่เป็นยุทธศาสตร์ของทั้งสองฝ่ายและที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย

                        ประเด็นหลักของการประชุมคือการบริหารและจัดการองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและมหาวิทยาลัย KU Leuven ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการวิจัยและการพัฒนาของเบลเยียมร่วมบรรยายและให้ข้อมูลในเชิงนโยบาย วทน. และการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ 1) นาย Gerard Cielen ที่ปรึกษาด้านนโยบายการวิจัยของรัฐมนตรีช่วยด้านนโยบายวิทยาศาสตร์   2) นาย Paul Declerck คณบดีภาควิชาเภสัชกรรมของมหาวิทยาลัย KU Leuven  และ 3) นาย Danny Pieters รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย KU Leuven นอกจากนั้น นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จะบรรยายเรื่องแผนงานการขับเคลื่อนการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ของไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สวทน. กำลังจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายดังกล่าวนอกเหนือจากการประชุมฯ ซึ่งเปิดให้นักวิชาการ ผู้วางแผนนโยบาย นักวิจัย และนักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน วทน. แล้ว ในภาคบ่ายของวันที่ 23 ก.พ. 2558 จะมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเชิงลึกลักษณะ Focus Group เพื่อแสวงหาประเด็นที่ไทยและเบลเยียมจะมีความร่วมมือเป็นรูปธรรมได้ในอนาคต เช่น ชีวการแพทย์ อุตสาหกรรมชีวภาพ เภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น รวมทั้งรูปแบบความร่วมมือเช่น การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และการทำวิจัยร่วม เป็นต้น

                        ในช่วงสุดท้ายของกำหนดการคือวันที่ 24-25 ก.พ. 2558 ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเบลเยียมจะมีโอกาสสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญด้าน วทน. ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งไทยและเบลเยียมสานต่อความร่วมมือด้าน วทน. ที่เป็นรูปธรรมอีกช่องทางหนึ่ง

                        กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมนำร่องความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างไทยกับเบลเยียม และสร้างเวทีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยสามารถนำผลสรุปจากกิจกรรมครั้งนี้ไปต่อยอดเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องในอนคต

* * * * *

                                                        สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

                                                                   กุมภาพันธ์ 2558

ไทย