การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล
ถาม-ตอบ การครอบครองงาช้างและการค้าช้างของไทย

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

โปรดคลิกที่นี่หรือบนรูปภาพเพื่อดูประกาศและกำหนดการ

ไทย