โครงการส่งเสริมอาหารไทยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสำหรับสมาชิกสมาคมสตรีภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Women’s Association: APWA)
นักเรียนจากโรงเรียน European School ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ได้รับมอบหมายจากพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นประธานในงานการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ที่ Le Claridge เวลา 19.40 น. -22.00 น.โดยก่อนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ มีงานเลี้ยงรับรองสำหรับแขกผู้มีเกียรติประมาณ 100 คน ประกอบด้วยคณะทูตานุทูต ผู้แทนรัฐบาลเบลเยียม สหภาพยุโรป และภาคเอกชน

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ กล่าวเปิดงานโดยบรรยายถึงพระปรีชาสามารถและพระราชภารกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการศึกษา รวมทั้ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลไทยเห็นชอบให้ทุกหน่วยราชการจัดงานเฉลิม พระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดธัมมปทีป เมืองแมคเคเลิ่น ประเทศเบลเยียมด้วยโดยได้บรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์จัดต่อเนื่องที่กรุงเบอร์ลินในวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่นครซูริกในวันที่ 22 มีนาคม 2558 ซึ่งได้กระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจในระดับประชาชนต่อประชาชน และส่งเสริมภาพลักษณ์ ความเข้าใจต่อประเทศไทยผ่านวัฒนธรรมดนตรีไทย รวมทั้งเป็นโอกาสให้ชุมชนไทยที่อาศัยในยุโรปเป็นเวลานาน ได้ฟังการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านดนตรีและในการพระราชนิพนธ์เพลงด้วย

ไทย