กงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก
กงสุลสัญจรที่ลักเซมเบิร์ก

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ วัดธัมมปทีป เมืองแมคเคอเลิ่น

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 สถานเอกอัครราชชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ วัดธัมมปทีป เมืองแมคเคอเลิ่น โดยมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

โดยงานในช่วงเช้า เป็นพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้มีพระสงฆ์ไทยจากทั่วประเทศเบลเยียมเข้าร่วม และได้มีการวางพานพุ่ม ถวายเครื่องสักการะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนสำนักงานต่างๆ ในประเทศเบลเยียม และผู้แทนชุมชนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในช่วงบ่าย นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์และวิทยากรรับเชิญ ได้บรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ชุมชนไทยและชาวเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่เข้าร่วมงานได้รับทราบ และเข้าใจถึงปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ และพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอุทิศเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทย

IMG_2342IMG_2384IMG_2346

 

IMG_2289 IMG_2320   IMG_2367  IMG_2517 IMG_3203 IMG_3370 IMG_3386

ไทย