เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ร่วมงาน “Thailand Fan Club”
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2

คณะหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 64 เยือนกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นายพินัย อนันตพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักปกครองระกับสูง (นปส.) รุ่นที่ 64 และคณะรวม 33 คน ได้เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์และฟังการบรรยายสรุปที่สถานเอกอัครราชทูต เนื่องในโอกาสเยือนกรุงบรัสเซลส์เพื่อศึกษาดูงานที่ประเทศเบลเยียม

หัวหน้าสำนักงานและผู้แทนทีมประเทศไทยได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) และประเด็นการค้ามนุษย์

***********

 IMG_8557  IMG_8529 IMG_8535 IMG_8540 IMG_8542 IMG_8550 IMG_8552

ไทย