สรุปผลการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เขัารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU ในวันที่ 12 มิ.ย. 2558

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชื่อผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 12 มิ.ย. 58

 ๑. นายคณิน เหล่าพิรุฬ

๒. นางสาวก่องกัญญ์ ไตรบรรจงศิลป์

๓. นางสาวภาวิกา เรือนน้อย

๔. นางสาวธัญสิริ ยอดเสมอ

๕.นางสาวสุกฤตา ศิริวัลลภ

๖. นางสาวนวลพรรณ ธรรมโนวานิช

โดย สถานทูตฯ จะติดต่อแต่ละท่านเพื่อนัดหมายเวลาสะดวก

************************************

ไทย