รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมงาน Essence of Thailand 2015
การสัมมนาหัวข้อ “การทำประมงเพื่ออนาคต: สู่การทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนในประเทศไทย”

“ฟ้าทอฝัน” แอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ

 

 

        “ฟ้าทอฝัน” เป็นแอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา จากการที่ทรงมานะอุตสาหะและทรงอุทิศกำลังพระราชหฤทัยและกำลังพระวรกาย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่าง ๆ ซึ่งได้สร้างความสุข สร้างขวัญกำลังใจ และแรงบันดาลใจแก่ทุกคน โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเยาวชนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงาน ซึ่งได้น้อมนำแนวคิดและแรงบันดาลใจจากผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงาน จนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยดี

โครงการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ชุด “ฟ้าทอฝัน” ริเริ่มโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักราชเลขาธิการในการผลิต เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการนำภาพพระราชกรณียกิจและเพลงพระราชนิพนธ์มาใช้ในการจัดทำและเผยแพร่

สำหรับชื่อ “ฟ้าทอฝัน” สื่อความหมายได้ว่า ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปรียบเสมือน “ฟ้า” ที่สร้างแรงบันดาลใจแก่พสกนิกร เมื่อนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเกิดกำลังใจบันดาล “ฝัน” ให้เป็นจริง เกิดความสุข ความเจริญต่อบุคคลที่ปฏิบัติตามพระราชดำริ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมแอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “ฟ้าทอฝัน” ได้ในทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือช่องยูทูบ (You Tube) ชื่อ “DIP The Inspiring King” และสามารถแชร์ลิงค์ของ “DIP The Inspiring King” เพื่อเผยแพร่ต่อไปได้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

 

ไทย