ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ ศปมผ. ครั้งที่ 16
ประกาศแผนผังร้านค้างาน Essence of Thailand ครั้้งที่ 10

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง และแถลงข่าว ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม เอบี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ตามที่กรมประมงได้พัฒนาระบบ “Fishing Info” เป็นฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลเรือประมง ใบอนุญาตทำการประมงและแรงงานประมง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมประมง ในการสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออกท่า (Port in 3 Port out) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ภายใต้การดำเนินการของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนั้น ในการนี้ กรมประมงจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล เรือประมงและแรงงานประมง ร่วมกับผู้บริหาร ทั้ง ๗ หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ ฯ และแถลงข่าวบทบาทของหน่วยงานในส่วนที่รับผิดชอบ

(ที่มา : กรมประมง) เขียนโดย ที่ 10:03

ไทย