เชิญชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง "ฟ้าทอฝัน" (The Inspiring King) ทาง Youtube
ประกาศราชกิจจานุเบกษาให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

ศปมผ. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 17

cccif

พลเรือเอก ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จะเป็นประธานในการประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 17 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยรับรองรายงานการประชุม ครั้ง 16/2558 และติดตามเรื่องจากการประชุมที่ผ่านมา ดังนี้

 1. ให้คณะทำงานกฎหมาย (กม.ศปมผ.) เพิ่มเติมบทลงโทษ กรณีเรือประมงต่างชาติลักลอบเข้ามาทำประมงในน่านไทย

 2. ให้ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานประชาสัมพันธ์ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ประสานเชิญหน่วยต่าง ๆ ใน ศปมผ. เพื่อเตรียมการด้านงบประมาณ และกำลังพลรองรับแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณถัดไป

 3. ให้ฝ่ายกำลังพล สำนักงานเลขานุการ ศปมผ. ประสานคณะกรรมการพัฒนาการฝึกอาชีพทหารก่อนปลดเป็นกองหนุนของกองทัพเรือ และกรมประมงในการประกาศรับสมัครพลทหารที่จะปลดประจำการ เพื่อสมัครใจทำงานในเรือประมง โดยกำหนดค่าตอบแทนขั้นต่ำ 15,000 บาท

 4. ให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รายงานผลการตรวจเรือประมงในแต่ละพื้นที่ (จำนวนเรือที่ PIPO /รับการตรวจในทะเล จำนวนเรือที่ตรวจพบการกระทำความผิด การลงโทษผู้กระทำความผิด) ดังนี้

  4.1 การตรวจเรือที่ท่าโดยศูนย์ PIPO

  4.2 การตรวจเรือในทะเล โดยหน่วยเรือในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

 5. ให้กระทรวงแรงงานชี้แจงความคืบหน้าการเพิ่มประเภทงานช่างเครื่องยนต์ ในเรือประมงทะเล ให้เป็นงานอีกประเภทหนึ่ง ที่คนต่างด้าวทำได้ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว

 6. ขอความเห็นชอบเอกสารเกี่ยวกับการประมง เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

  6.1 ร่างกฎหมายการประมงฉบับใหม่ โดยคณะทำงานกฎหมาย

  6.2 Fisheries Management Plan โดยคณะทำงาน FMP

  6.3 NPOA – IUU โดยคณะทำงาน NPOA – IUU

  6.4 National Plan of Control and Inspection โดยคณะทำงาน MCS

  6.5 Traceability โดยคณะทำงานระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

  6.6 TIP Action Plan for Fisheries Sector โดยคณะทำงานแรงงานฯ

 7. ให้คณะทำงานเฉพาะเรื่อง รายงานความก้าวหน้างานในความรับผิดชอบ

  7.1 คณะทำงานแรงงานฯ ชี้แจงแนวทางการคุ้มครองและป้องกันการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเลด้วยการ จำกัดจำนวนวันปฏิบัติงานในทะเล ก่อนที่นายจ้างต้องจัดให้แรงงานกลับมาพักผ่อนบนบก

  7.2 คณะทำงาน VMS

  7.3 คณะทำงานพัฒนาระบบงานทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมง

  7.4 คณะทำงานประชาสัมพันธ์

ที่มา http://thaistopiuufishing.com/meeting/89-17-17th-cccif-meeting

ไทย