มาตรการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (multiple entry tourist visa)
October 6, 2015
ข่าวสารนิเทศ : สภายุโรปออกข้อมติเกี่ยวกับประเทศไทย
October 8, 2015

ร่างถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรีสำหรับการปภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70

ไทย