เอกอัครราชทูต หารือกับผู้บริหารระดับสูง องค์กร Foreign Trade Association (FTA)
เอกอัครราชทูตพบหารืออธิบดีด้าน Mobility and Transport (DG MOVE) ของคณะกรรมาธิการยุโรป

การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Sufficiency Economy Philosophy – New Paradigm for Sustainable Development โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2558 เวลา 11.30 – 12.00 น. สถานเอกอัคราชทูตไทย/คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา ได้จัดปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Sufficiency Economy Philosophy – New Paradigm for Sustainable Development” โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ โรงแรม The Hotel กรุงบรัสเซลส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะทูตานุทูตจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศอื่นๆ ตัวแทนจากสหภาพยุโรป ภาควิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน (หรือ NGOs) จำนวนประมาณ 60 คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 โครงการ คือ โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งแสดงตัวอย่างสินค้าจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้แก่ การแฟดอยตุงคั่วบด ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication หรือ GI) จากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 ถั่วแมคคาเดเมีย และคุกกี้ถั่วแมคคาเดเมีย

 

IMG_5969 (1024x768) IMG_5976 (1024x768) IMG_6003 (1024x768) IMG_6035 (1024x768) IMG_6039 (1024x768) IMG_5942 (1024x768) IMG_5958 (1024x768)

 

ไทย