เอกอัครราชทูตนพปฎล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Sufficiency Economy Philosophy – New Paradigm for Sustainable Development โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

เอกอัครราชทูต หารือกับผู้บริหารระดับสูง องค์กร Foreign Trade Association (FTA)

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2558 นาย Christian Ewert ผู้อำนวยการใหญ่ องค์กร Foreign Trade Association (FTA) ได้เชิญ นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหาร และหารือถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างองค์กร FTA กับประเทศไทย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการในอียู และประเทศไทย ทั้งในประเด็นการเมือง การค้า และสังคม โดยมี นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย อัครราชทูต  (ฝ่ายการพาณิชย์)  นางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว ที่ปรึกษา นาย Pierre Gröning หัวหน้าฝ่ายนโยบายการค้าระหว่างประเทศ และ นาง Veonica Rubio ผู้จัดการด้านยุทธศาสตร์ของความร่วมมือ Business Social Compliance Initiative (BSCI) ร่วมหารือด้วย

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงโครงการ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญในการปรับปรุงมาตรฐานด้านสังคม ให้กับผู้บริหารภาคธุรกิจในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำรายงาน เพื่อรายงานสถานการณ์ และความคืบหน้าการปรับปรุงมาตรฐานด้านสังคมของภาคธุรกิจในประเทศไทย

IMG_6066                 IMG_6069

Foreign Trade Association (FTA) เป็นตัวแทนกลุ่มธุรกิจยุโรป และนานาชาติ ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2520 (1977) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการค้าเสรี และการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืน (sustainable supply chain) ปัจจุบันสมาคม FTA มีสมาชิกกว่า 1,500 บริษัท ประกอบด้วย     กลุ่มผู้ค้าปลีก กลุ่มผู้นำเข้า และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ โดยสมาคมมีบทบาทในการให้ข้อมูล และแนวทางแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

สมาคม FTA เป็นผู้ริเริ่ม Business Social Compliance Initiative (BSCI) ซึ่งเป็นตัวอย่างความร่วมมือของภาคเอกชนยุโรป ในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และในภาคการเกษตร เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน โดยการจัดทำระบบการดำเนินการ (implementation system) และแนวทางปฏิบัติ (code of conduct) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ไทย