คำกล่าวนายกรัฐมนตรีในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
คำกล่าวนายกรัฐมนตรีในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาประมง IUU ในงาน Brussels Seafood Expo 2016

Reference Price Announcement

ไทย