ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง สถานการณ์การก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์ ฉบับที่ 1
นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม Research & Innovation Management ณ KU Leuven

เอกอัครราชทูตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งแก่ประธานคณะมนตรียุโรป

 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 เอกอัครราชทูตบุษยา มาทแล็ง ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปแก่นาย Donald Tusk ประธานคณะมนตรียุโรป ที่สำนักงานประธานคณะมนตรียุโรป กรุงบรัสเซลส์ จากนั้นสองฝ่ายได้หารือประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป โดยเอกอัครราชทูตได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศไทยและการร่างรัฐธรรมนูญ การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และการทำหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปของไทย

 

2  3   4

แหล่งภาพ – สหภาพยุโรป

ไทย