เอกอัครราชทูตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งแก่ประธานคณะมนตรียุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่แกรนด์ ดยุก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก

นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม Research & Innovation Management ณ KU Leuven

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2559 นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม Research & Innovation Management ณ KU Leuven โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2559 ณ KU Leuven

 

การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาผู้จัดการนวัตกรรม (innovation manager) ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนานวัตกรรมไปสู่การพาณิชย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างไทยและเบลเยียมต่อไป

 

การอบรมนี้ เป็นกิจกรรมต่อยอดจากโครงการ The First Thailand – Belgium Science Technology and Innovation Forum ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอละถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างเบลเยียมและไทย

 

IMG_1453 IMG_1455 IMG_1456

ไทย