ขอเชิญร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมงาน Essence of Thailand ครั้งที่ 11
งาน Lunch Talk เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ฯพณฯ นายกิตติ วะสีนนท์

การเยือนเบลเยียมและสหภาพยุโรปของโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2559  นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กับนายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เยือนกรุงบรัสเซลส์ ตามโครงการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป เพื่อพบหารือและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลสำคัญของฝ่ายเบลเยียม และฝ่ายสหภาพยุโรป เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดทางการเมืองในประเทศไทย รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำนายนรชิตฯ และนายกิตติฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Siegfried Bracke ประธานรัฐสภาเบลเยียม โดยการหารือเป็นอย่างฉันท์มิตร

ต่อมา ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้นำนายกิตติฯ เข้าพบหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรรมาธิการสหภาพยุโรป ได้แก่ DG DEVCO DG RTD และ DG ENV  และหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของเบลเยียม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ซึ่งทั้งฝ่ายเบลเยียมและฝ่ายสหภาพยุโรป ได้แสดงความชื่นชมแนวทางดังกล่าว และเห็นว่า สามารถนำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ ได้

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. เอกอัครราชทูตบุษยาฯ ได้นำ นายนรชิตฯ และนายกิตติฯ เข้าพบนาย Georges Dallemagne สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม ในฐานะประธานกลุ่มความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมภายใต้สหภาพรัฐสภา (IPU) เบลเยียม โดยมีนาย Pol Van den Driessch สมาชิกวุฒิสภาเบลเยียม และนาง Ozlem Ozen สมาชิกสภาผู้แทนเบลเยียม ร่วมหารือด้วย

เวลา 17.00-18.30 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ EU-Asia Centre ได้จัดการเสวนา หัวข้อ “Building Sustainable Democracy in Thailand” โดยมีผู้เข้าร่วมจากสถาบันของสหภาพยุโรป คณะทูตานุต ภาคประชาสังคม นักธุรกิจ และสื่อมวลชนในกรุงบรัสเซลส์  ซึ่งในโอกาสนี้นายนรชิตฯ และนายกิตติฯ ได้เป็นผู้อภิปรายร่วมกับนาย Xavier Nuttin เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านนโยบายเอเชีย จากสภายุโรป และนาง Gaelle Dusepulchre ผู้แทนจากองค์กร International Federation for Human Rights (FIDH) ประจำสหภาพยุโรป โดยมีนาย Fraser Cameron ผู้อำนวยการองค์กร EU-Asia Center เป็นผู้ดำเนินรายการ

S__14336013

IMG_7724

DSC_0029

ไทย