เชิญดาวน์โหลดหนังสือแนะนำ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ระกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานปรับปรุงซ่อมแซมชายคาโรงจอดรถทำเนียบเอกอัครราชทูต

คำแนะนำแก่นักเดินทางเกี่ยวกับการนำเงินไปยังราชอาณาจักรเบลเยียมและสหภาพยุโรป

กฎเกณฑ์การนำเงินเข้า-ออกจากสหภาพยุโรป

       เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ประชาคมยุโรปได้ออกระเบียบ Regulation (EC) No. 1889/2005 โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการไหลเข้า-ออกเงินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เสริมมาตรการป้องกันการฟอกเงินผ่านระบบสถาบันการเงินและฉ้อฉลทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 โดยระเบียบดังกล่าวกำหนด ให้ผู้เดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่ถือเงินสดไม่ว่าจะสกุลเงินใด ซึ่งในที่นี้รวมไปถึงเช็คเดินทาง เช็คไปรษณีย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาณัติ ที่มีจำนวนรวมตั้งแต่ 10,000 ยูโรขึ้นไป ต้องแจ้ง (declare) ต่อศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ ณ จุดเข้า-ออก ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยขอให้ผู้เดินทางติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องสีแดง (มีของต้องสำแดง) ที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์ ข้อมูลที่ต้องแจ้งมีอาทิ ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทาง ชื่อเจ้าของเงิน ชื่อผู้รับเงิน ประเภทและจำนวนของเงิน ที่มาของเงินและวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ รวมถึงประเภทพาหนะที่ใช้ในการเดินทางและเส้นทางการเดินทาง อนึ่ง เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบมีอำนาจที่จะขอตรวจค้นผู้เดินทาง สัมภาระ และพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง เพื่อควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้เดินทางไม่แจ้ง หรือแจ้งแต่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ผู้เดินทางจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในบางกรณีอาจถึงขั้นอายัดเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://ec.europa.eu/eucashcontrols

ไทย