นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ไปนมัสการท่านพระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม
นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะและยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อนาง Françoise GUSTIN อธิบดีกรมพิธีการทูต

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมจัดสัมมนา “4th Thai Belgian Business Forum : Opportunity 2017” ที่ The Press Club Brussels

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาหัวข้อ “4th Thai Belgian Business Forum : Opportunity 2017” ที่ The Press Club Brussels

นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อุปทูต ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในประเทศไทย และนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการ BOI ได้นำเสนอเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติในไทย รวมทั้งได้นำเสนอนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งมุ่งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวโดยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม จากนั้น นายนิษณะ ทวีพาณิชย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก นำเสนอเกี่ยวกับโอกาสการค้าระหว่างเบลเยียมกับไทย และนายรังสฤษฎ์ พัฒนทอง อัครราชทูต สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ นำเสนอเกี่ยวกับกระบวนการศุลกากรของไทยและการอำนวยความสะดวกในด้านศุลกากรแก่นักลงทุน รวมทั้งมีนาย Patrick Lavens ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจใหม่และนวัตกรรม บริษัท INVE Aquaculture นำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุนอันยาวนานในไทยของบริษัท สภาพแวดล้อมทางการลงทุนและธุรกิจที่เป็นมิตร และการเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคได้อย่างสะดวก หลังจากการนำเสนอข้อมูล ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีโอกาสซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในไทย รวมทั้งได้ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งเป็นอาหารว่างของไทย เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย (networking lunch) การสัมมนาในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คนจากภาครัฐและเอกชนเบลเยียม

การจัดสัมมนา Thai Belgian Business Forum ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันนับตั้งแต่การจัดสัมมนาครั้งแรกเมื่อปี 2557 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในไทยและนโยบายส่งเสริมการลงทุนล่าสุดของรัฐบาลไทย

ไทย