ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานปรับปรุงซ่อมแซมชายคาโรงจอดรถทำเนียบเอกอัครราชทูต
H.E. Ambassador Mr. Manasvi Srisodapol paid a visit to the Venerable Phra Raja Sudhinanavides at Wat Thai Dhammaram (Waterloo)

H.E. Ambassador Mr. Manasvi Srisodapol arrived Brussels to assume his functions as Ambassador-Designate of Thailand to Belgium and Luxembourg and as Head of Mission of Thailand to the EU

On 11 March 2017 H.E. Ambassador Mr. Manasvi Srisodapol arrived Brussels to assume his functions as Ambassador-Designate of the Kingdom of Thailand to the Kingdom of Belgium and the Grand Duchy of Luxembourg and as Head of Mission of Thailand to the European Union.

English