Thai Festival in Jodoigne 3-4 June 2017
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ และกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก

Enchanting Thai Evening

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้จัดงาน Enchanting Thai Evening ณ โรงแรม Le Plaza กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งงานเลี้ยงรับรองส่งเสริมอาหารไทย พื่อส่งเสริมโครงการครัวไทย และงานแสดงคอนเสิร์ตเปียโน โดยนายณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโนชาวไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสด็จประพาสยุโรปครบ 120 ปี ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีบุคคลในระดับผู้บริหารของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ซึ่งเป็นเครื่อข่ายมิตรประเทศไทย เข้าร่วม

 

ในงานมีการสาธิตการทำอาหารและขนมไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสได้รับทราบถึงวิธีการและส่วนประกอบของอาหารและขนมไทย นอกจากนี้ ยังมีการนำผลไม้สดจากประเทศไทย ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ชิม รวมถึงยังมีการแสดงสาธิตด้านวัฒนธรรมของไทย ได้แก่ การวาดร่ม และการแกะสลักผักผลไม้ด้วย

 

Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings

Homage to the Great Thai Kings

Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings Homage to the Great Thai Kings

ไทย