ข่าวสารนิเทศ: การส่งเสริมอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร
www.ThailandPresents.com ศูนย์กลางนำเสนอสินค้าไทย

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ IMEU

7

ไทย