เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับองค์กร Thaismiles และเมือง Torhout
กิจกรรมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือและศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ในโอกาสเดินทางที่เดินทางมาประชุมหารือกับหน่วยงานด้านการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของภูมิภาควัลโลเนียและภูมิภาคฟลานเดอร์ของเบลเยียม ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2560 และนายอาทิตย์ อิสโม ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบประกันสังคมของเบลเยียม ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับเบลเยียมที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของทั้งสองหน่วยงาน

20170912_185856 20170912_195847

ไทย