เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานคณะมนตรียุโรป
กิจกรรมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดทำโดยสำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

– ประจำวันที่ 8 กันยายน 2560 

 หัวข้อโดยสรุปมีดังนี้

 •  การเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”
 • สถาบันการศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศ
 • การวางรากฐานประเทศด้านโครงร้างสู่ “เศรษฐกิิจ 4.0”
 • การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมโลก
 • การดำเนินการปฏิรูปประเทศ

  กรุณาคลิกเพื่อชมรายการ http://www.thaigov.go.th/vdo/contents/views/978

 

– ประจำวันที่ 15 กันยายน 2560 

 หัวข้อโดยสรุปมีดังนี้

 •  การสร้างความเสมอภาพในสังคม
 • การขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ความร่วมด้านการค้า การลงทุนกับประเทศญี่ปุ่น
 • การลงพื้นที่ของ นรม. และ ครม. เพื่อพบปะประชาชน
 • หลักคิดจากหนังสือ The Speed of Trust

  กรุณาคลิกเพื่อชมรายการ http://www.thaigov.go.th/vdo/contents/views/1032 หรือ
  อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/6723

ไทย