เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่อธิบดีกรมประมง และสมาชิกสภายุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเปิดตัวรายงานขององค์กร HRW เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในภาคประมงของไทย

เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปเข้าร่วมการประชุมของกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป

เมื่อ 10 มกราคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป เข้าร่วมการประชุมของกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (DASE) โดยเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ได้ลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป กับสมาชิก DASE และผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป

ไทย