เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปเข้าร่วมการประชุมของกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะประธานคณะกรรมาธิการด้านประมงของสภายุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเปิดตัวรายงานขององค์กร HRW เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในภาคประมงของไทย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวรายงานขององค์กร HRW เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในภาคประมงของไทย ซึ่งจัดขึ้นที่สภายุโรปในกรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับคำแนะนำขององค์กร HRW ให้สหภาพยุโรปคงใบเหลืองประมงของไทยต่อไปเนื่องจากประเด็นแรงงานแม้รายงานฉบับดังกล่าวจะยอมรับว่าไทยได้ยกเครื่องการบริหารจัดการประมงและระบบควบคุมต่างๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ชี้ว่า รายงานฉบับดังกล่าวใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แรงงานและบุคคลต่างๆ ในช่วงปี 2559 จึงมิได้สะท้อนความพยายามและความคืบหน้าในด้านต่างๆ ของรัฐบาลในช่วงปี 2560 ตลอดจนการดำเนินการขั้นต่อไปของความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับหุ้นส่วนต่างๆ อาทิ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) สหภาพยุโรป องค์กรภาคประชาสังคมทั้งของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ของไทย ในการจัดระบบและให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย รวมถึงในภาคประมง เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในระดับสูงสุดที่จะแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สหภาพยุโรป และหุ้นส่วนอื่นๆ ต่อไป

ไทย