เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าพบหารือกับผู้แทนเมืองอันตเวิร์ป เกี่ยวกับการจัดงาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเยาวชนเบลเยียมครั้งที่ 1

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวเปิดการประชุมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมพูลแมน แกรนด์สุขุมวิท โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพร่วม เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเพื่อแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างประเทศไทยและเบลเยียม

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญของไทยและเบลเยียม ตลอดจนการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยเน้นความร่วมมือใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ตลอดจนกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ภายหลังการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ สกว. จะผลักดันโครงการนำร่อง (pilot project) ระหว่างสถาบันวิจัย The Flemish Institute for Technological Research (VITO) ของเบลเยียม และโครงการหลวงดอยตุง จังหวัดเชียงราย ในการแปรรูปของเหลือจากเปลือกแมคคาเดเมียและกากกาแฟเป็นพลังงานและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วัสดุเสริมเพื่อทดแทนซีเมนต์ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นโครงการได้ภายในปี 2561

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารือกับนาย Robert Lauer เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย นาย Philippe Kridelka เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 และนาย Prikka Tapiola เอกอัครราชทูตอียูประจำประเทศไทย ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์ก เบลเยียม และอียู

  

ไทย