เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียนกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
ไทยและอียูร่วมกันจัดตั้งกรอบการหารือด้านแรงงาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะกรรมาธิการการเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะกรรมาธิการการเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พล.อ. ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ประเทศเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ พฤษภาคม 2561 ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตและสมาชิกทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ความท้าทาย โอกาส และความร่วมมือ ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปในด้านการเกษตร

ไทย