ไทยและอียูร่วมกันจัดตั้งกรอบการหารือด้านแรงงาน
งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7 ณ กรุงบรัสเซลส์

คณะนิสิตหลักสูตรปริญญาโทยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับฟังการบรรยายสรุปที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสหภาพยุโรปและเบลเยียม ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้แก่คณะ

 

ไทย