คณะนิสิตหลักสูตรปริญญาโทยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับฟังการบรรยายสรุปที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7 ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7 (Thai Students Academic Conference: TSAC2018) ในหัวข้อเรื่อง “Bridging Academic Research and Practical Implication : Knowledge Creation and Transferring” ร่วมกับ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุม TSAC2018 จัดขึ้นโดยกลุ่มนักเรียนไทยในเบลเยียม ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561 ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพื่อสร้างเวทีสำหรับนักเรียน นักวิจัยได้แสดงผลงานวิจัย แนวคิดต่าง ๆ จากการศึกษาในทวีปยุโรปมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน รวมถึงแนะแนวทางการนำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมและต่อยอดเชิงพาณิชย์

โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอข้อมูลทางวิชาการจากนักเรียนไทยในทวีปยุโรป การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของเบลเยียม โดยมีนักเรียนไทยในยุโรปเข้าร่วมการประชุมกว่า 80 คน จากประเทศต่างๆในยุโรป เช่น ออสเตรีย เยอรมนี สวีเดน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สหราชอนาจักร และเบลเยียม ในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพนักวิจัยไทยที่มีความสามารถเป็นเลิศในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นสาขาการแพทย์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ หรือ สาขาดนตรีสากล โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมเพื่ออ่าน Research Abstract ของนักวิจัยไทยในยุโรป ได้ที่ https://goo.gl/xJJkrz

เวลา 19.00 น. นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ Networking Dinner เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของอียูและเบลเยียมในการส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี ทั้งนี้ สามารถชมภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่ https://youtu.be/N9DjWMkUkSs

 

 

ไทย