งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7 ณ กรุงบรัสเซลส์
การจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป ประจำปี 2561 (Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018)

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนเบลเยียมเพือหารือกับสำนักงานอัยการเบลเยียมเพื่อหารือถึงความร่วมมือในการสืบสวนองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ และกับสำนักงานตำรวจเบลเยียมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

ไทย