เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมอาจารย์และคณะนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษาสตร์ Meise Botanical Garden
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ให้การต้อนรับประธานศาลรัฐธรรมนูญในโอกาสนำคณะผู้เข้าร่วมหลักสูตร นธป. รุ่นที่ 6 มาศึกษาดูงานที่ประเทศเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Olivier Maes อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Olivier Maes อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเยือนไทยของนาย Jean Asselborn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 รวมทั้งความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลักเซมเบิร์ก เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนา

 

ไทย