เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Olivier Maes อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก
การลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัย VITO ประเทศเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ให้การต้อนรับประธานศาลรัฐธรรมนูญในโอกาสนำคณะผู้เข้าร่วมหลักสูตร นธป. รุ่นที่ 6 มาศึกษาดูงานที่ประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้การต้อนรับนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในโอกาสนำคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 มาศึกษาดูงานที่ประเทศเบลเยียม โดยได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรป และไทย-เบลเยียม และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าว ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้เชิญนาย Jean Spreutels ประธานศาลรัฐธรรมนูญเบลเยียม และนาง Jeanne-Francoise Jourdain อดีตประธานศาลอุทธรณ์เบลเยียม เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างไทย-เบลเยียม รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันตุลาการของสองประเทศต่อไป

  

ไทย