เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์

อธิบดีกรมพิธีการทูตและคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านพิธีการทูตที่ประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูต ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านพิธีการทูตที่ประเทศเบลเยียม โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนาง Francoise Gustin อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านพิธีการทูตของไทยและเบลเยียม ในการให้การต้อนรับคณะประมุขและผู้นำจากต่างประเทศ โดยอธิบดีกรมพิธีการทูตได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่มีมายาวนานระหว่างไทยและเบลเยียม ซึ่งในปีนี้เป็นปีครบรอบ 150 ปีการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าระหว่างไทยและเบลเยียม รวมทั้งได้เชิญอธิบดีกรมพิธีการทูตเบลเยียมไปเยือนประเทศไทย จากนั้นได้เยี่ยมชมอาคาร Palais d’Egmont ซึ่งเป็นสถานที่ที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมใช้เป็นที่รับรองผู้นำจากต่างประเทศและพบหารือระหว่างผู้นำเบลเยียมกับผู้นำจากต่างประเทศ นอกจากนั้น อธิบดีกรมพิธีการทูตและคณะได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากฝ่ายพิธีการทูต คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป เกี่ยวกับภาพรวมการต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มาประชุมผู้นำสหภาพยุโรป รวมทั้งการเตรียมการต้อนรับผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม ASEM Summit ในเดือนตุลาคม ศกนี้ ซึ่งอธิบดีกรมพิธีการทูตและคณะได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ที่จะใช้สำหรับการจัดประชุม ASEM Summit เช่น อาคาร Europa Building ด้วย ทั้งนี้ ในระหว่างการศึกษาดูงาน อธิบดีกรมพิธีการทูตและคณะได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้อนรับประมุขและผู้นำต่างประเทศ เช่น พระราชวังกรุงบรัสเซลส์ (Royal Palace of Brussels) พิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์สำหรับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุม ASEM Summit และห้องรับรองพิเศษ (สำหรับเที่ยวบินพิเศษและเที่ยวบินพาณิชย์) ภายในท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์

ไทย