เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์
ภาพงานเทศกาลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ 12

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรป : ความท้าทายและโอกาสในการส่งออก (EU Organic Market : Export opportunities and challenges)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรป : ความท้าทายและโอกาสในการส่งออก (EU Organic Market : Export opportunities and challenges) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ภายใต้ความร่วมมือจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย โดยมีนาย Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดการสัมมนาดังกล่าว

การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยและสหภาพยุโรป และกฎระเบียบด้านการผลิตสินค้าอินทรีย์และการติดฉลากสินค้าอินทรีย์ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบอียูฉบับใหม่ และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสินค้าตลอดจนการสร้างโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยไปสหภาพยุโรป

โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ Mrs. Elena Panichi ตำแหน่ง Deputy Head of Unit (Organic) ของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตร (DG AGRI)  เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดสินค้าอินทรีย์ในสหภาพยุโรปและโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย รวมถึงภาพรวมของกฎระเบียบด้านการผลิตสินค้าอินทรีย์และการติดฉลากสินค้าอินทรีย์ฉบับใหม่ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องประมาณ 150 คน

ภายหลังการสัมมนาสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้จัดการหารือกับคณะผู้แทนของสหภาพยุโรปและลงพื้นที่ศึกษาดูงานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครนายกและจังหวัดนครปฐม เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยมายังสหภาพยุโรปในอนาคต

ไทย