ภาพงานเทศกาลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ 12
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงงานด้านวิชาการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองเกนต์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Daniel Termont นายกเทศมนตรีเมืองเกนต์ ที่ที่ว่าการเมืองเกนต์ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทย-เบลเยียม โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ 150 ปีการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าไทย-เบลเยียม และการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยกับเมืองเกนต์

ไทย